Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7318

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Дистанційне навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Німеччини
Other Titles: Дистанційна освіта Німеччини
Authors: Бідюк, Наталя Михайлівна
Bidyuk, N.M.
Keywords: післядипломна педагогічна освіта;дистанційне навчання,;моделі;рівні;чинники;Німеччина;postgraduate pedagogical education;distance learning;models;levels;factors;Germany
Issue Date: 2018
Publisher: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Citation: Бідюк Н. М. Дистанційне навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Німеччини / Н. М. Бідюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Київ-Вінниця, 2018. – Вип. 50. – С. 223-227.
Abstract: У статті розглянуто особливості дистанційного навчання вчителів у системі післядипломної освіти Німеччини. Окрему увагу приділено функціонуванню системи післядипломної педагогічної освіти у німецькому досвіді, зокрема двох напрямів «Lehrerfortbildung» (підвищення кваліфікації вчителів) і «Lehrerweiterbildung» (додаткова освіта вчителів). Наголошено, що дистанційне навчання використовують як самостійну форму навчання і як педагогічну технологію для підтримки викладання дисциплін. Схарактеризовано шість моделей дистанційного навчання для підвищення кваліфікації педагогів у Німеччині. Зауважено, що дистанційне навчання педагогічних кадрів охоплює два рівні: інституційний і позаінституційний. Виокремлено головні чинники впровадження дистанційного навчання вчителів в систему післядипломної освіти (широкий доступ до офіційних і неофіційних навчальних можливостей, економія коштів, підготовка, перепідготовка та підтримка вчителів у часи освітніх змін і реформ).
The article deals with the features of teachers’ distance learning in the system of postgraduate education in Germany. Particular attention is paid to the functioning of the system of postgraduate pedagogical education in the German experience, in particular of two directions: "Lehrerfortbildung" (teacher training) and "Lehrerweiterbildung" (additional education). It is emphasized that distance learning is used as an independent form of education and as a pedagogical technology to support the teaching of disciplines. Six models of distance learning for improving the teachers’ qualifications in Germany are characterized. It is noted that distance learning of teaching staff covers two levels: institutional and non-institutional. The main factors of distance learning implementation into postgraduate education system (wide access to official and informal learning opportunities, cost savings, training, retraining and teachers’ support during educational changes and reforms) are outlined.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7318
UDC: 378.4:014(430)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бідюк_ДН.pdf530,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.