Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/716

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Проблема міцності компаундованих електронних елементів в екстремальних умовах експлуатації
Authors: Ройзман, В.П.
Петращук, С.А.
Кокорєв, Д.О.
Keywords: герметизація;електронний елемент;виріб електронної техніки;міцність;полімери;фізико-механічні характеристики;тензометрія;тензометри;компаунд;кераміка;напруження;залишкове напруження;деформації;термоудар;напружено-деформований стан;герметизована конструкція;sealing;electronic element;electronic product;strength;polymeric compounds;physical-mechanical properties;tensometry;tensometers;compound;ceramic;stress;residual stress;deformations;thermal impact;deflected mode;sealed construction
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Ройзман, В. П. Проблема міцності компаундованих електронних елементів в екстремальних умовах експлуатації [Текст] / В. П. Ройзман, С. А. Петращук, Д. О. Кокорєв // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 1. – С. 61-66.
Abstract: Проведено огляд існуючого стану проблеми міцності компаундованих електронних елементів в екстремальних умовах експлуатації. Проаналізовано фізико-механічні характеристики структурно складних полімерних матеріалів, які застосовуються в радіоелектроніці. Враховуючи великий розкид значень фізикомеханічних параметрів полімерних матеріалів від наявних у них домішок, режимів затвердіння, впливу фізичної і механічної дії герметизованих електронних елементів, показана недостатня обґрунтованість наявних на сьогодні методів для визначення фізикомеханічних властивостей герметизуючих матеріалів. Описана складність врахування усіх необхідних параметрів матеріалів, що використовуються, та недостатня вивченість полімерів, для проведення над ними розрахунків на працездатність в екстремальних умовах. Також проведено огляд існуючих експериментальних методів вимірювання напружень та методів розрахунку напруженодеформованого стану спряженої системи "герметизована конструкція – герметизуючий матеріал". Показано необхідність розробки математичної моделі для визначення напружень в спряженій системі "герметизована конструкція – герметизуючий матеріал" з урахуванням напружень від нерівномірності температурного розподілу. Вказано на необхідність проведення експериментальних досліджень натурних об'єктів для отримання реальних коефіцієнтів запасу міцності конструкцій виробів електронної техніки, через можливість суттєвих змін фізикомеханічних властивостей полімеру, що можуть бути спричинені дією факторів зовнішнього середовища під час експлуатації. Стосовно специфіки виробів електронної техніки, розглянуті переваги і недоліки можливих методів експериментальних досліджень напружень та деформацій і виділено найперспективніший.
This paper represents the current problem of the strength of electronic components sealed in a compound in extreme operating conditions. Physical-mechanical properties of structurally complex polymeric materials, which are used in radio electronics, were analized. Current available methods to determine the physical and mechanical properties of sealing materials, which are described as inconsistent in regards to the large variation in the physical and mechanical parameters of polymeric materials, were shown. Such inconsistencies depend on existing impurity, solidificaion conditions, and physical and mechanical influences on sealed electronic components. The article describes the complexity of taking into account all necessary parameters and the lack of knowledge of polymers in order to calculate the operability in extreme conditions. Also, existing experimental methods of measuring strain and methods of calculating deflection modes for the conjugated system, the sealed construction sealing material, were reviewed. The necessity for developing a mathematical model which considers uneven temperature distribution in order to calculate stress in the conjugated system, the sealed construction sealing material, was shown. The necessity of experimentally researching physical prototypes in order to determine real safety factors in the designs of electronic equipment were emphasized. This is because of the possibility of significant changes in physical and mechanical properties of the polymer, which may be influenced by environmental factors during operation. With regard to the specifics of electronic equipment, the advantages and disadvantages of the possible methods of experimental studies of stress and strain were considered, and were singled out the most perspective one.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/716
UDC: 621.01:620.179.1
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_4.pdf315,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.