Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7111

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Аналіз загроз безпеці розвитку країн крізь призму кіберзлочинності
Other Titles: The Analysis of Threats to the Security of Countries’ Development Through the Prism of Cybercrime
Authors: Бондаренко, Олена Іванівна
Bondarenko, Olena
Keywords: кібербезпека;кіберздирництва;злочинність в інформаційній сфері;напади з викупом;економічні збитки;cybersecurity;cyber-extortion;crime in the information sphere;attacks with ransom demand;economic damage
Issue Date: 1-Oct-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Citation: Бондаренко О. І. Аналіз загроз безпеці розвитку країн крізь призму кіберзлочинності / О. І. Бондаренко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. – Луцьк, 2018. – № 2 (375). – С. 54-65.
Abstract: У статті зроблений аналіз загроз безпеці розвитку країн крізь призму кіберзлочинності. Для вирішення поставленої мети були використані наступні методи дослідження: інформаційно-пошуковий, статистичний, порівняльний, системний аналіз, регресійне моделювання. У статті проаналізовані статистичні дані дванадцяти показників, які розкривають загрози безпеці розвитку країн, проаналізована їх динаміка. Було встановлено, що ззлочинність в інформаційній сфері чинить суттєві перешкоди для розвитку країн. Серед найбільш небезпечних напрямків кіберзлочинності для розвитку країн є атаки на інфраструктуру, руйнування роботи підприємств, державних установ, кібершпигунство, а також прямі економічні збитки через різного роду шахрайства, здирництва, компрометацію даних. Встановлено, що у 2017 р. найбільше постраждав глобальний сектор фінансових послуг. Сьогодні провідними шкідливими загрозами стали кіберздирництво та банківські троянські програми. Протягом 2015-2016 рр. на сектор послуг доводилося 38% глобальних здирницьких вірусів, виробництво посіло друге місце з 17%. Серед різних галузей, що зазнали кіберздирництва, освіта мала найбільшу частку серед підприємств, які несли втрати через вимагання викупу. Роздрібна торгівля мала лише 16% всіх нападів з викупом. Кібератаки постійно здійснюються і на державні органи влади. Більшою мірою ці атаки переслідують не мету стягнення коштів, а порушення нормальної роботи установи, дестабілізацію в наданні послуг. У роботі зроблений прогноз рівня уразливостей та ризиків ІТ безпеці у світі. За реалістичним сценарієм прогнозування максимальний рівень уразливостей та ризиків ІТ безпеці у світі у 2019 р. складатиме 11,75 тис. випадків, що відповідає зменшенню на 20,1% порівняно з 2017 р. Аналіз показав, що розвиток світової спільноти на даний час неможливий без розвитку ІКТ та мережевих технологій, однак з таким розвитком зростає і рівень загроз від злочинності в інформаційній сфері.
In the article the analysis of threats to the security of countries’ development through the prism of cybercrime was done. To solve the set goal, the following research methods were used: information retrieval, statistical, comparative and system analysis, regression modeling. The statistical data of twelve indicators revealing threats to the security of countries’ development and this data dynamics were analyzed in the article. It was determined that the crime in the information sphere inhibits significantly the development of countries. Among the most dangerous cybercrimes for countri es’ development are attacks on infrastructure, the destruction of enterprises' and government institutions’ functioning, cyber espionage, as well as direct economic losses due to various types of fraud, extortion and data compromise. It was found that in 2 017 the global financial services sector suffered the most. Today the leading harmful threats are cyber - extortion and banker Trojans. During 2015 - 2016 the service sector got 38% of global robber viruses, the manufacturing took the second place with 17%. Am ong various industries exposed to cyber - extortion, the education had the largest share of these that suffered losses due to ransom demand. Most of these attacks are done not for the purpose of collecting funds, but for violation of institution’s normal ope ration and destabilization of service provision. The work provides a forecast of the level of vulnerabilities and IT security risks in the world. According to a realistic scenario of the forecast, the maximum level of vulnerabilities and IT security risks in the world in 2019 will be 11 750 cases, that is 20,1% less than in 2017. The analysis revealed that the development of the world community is currently impossible without the development of ICT and network technologies, but with this development the lev el of threats from crime in the information sphere is also growing.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7111
UDC: 32.019.51
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.