Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6665

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Активізація навчання іноземної мови із врахуванням принципів когнітивної психології
Other Titles: Activating the foreign language teaching taking into account the principles of cognitive psychology
Authors: Харжевська, Ольга Михайлівна
Kharzhevska, O.M.
Keywords: психологія навчання іноземної мови;когнітивна психологія;іноземна мова;наративне навчання;викладання;комунікативна компетенція;cognitive psychology;foreign language;narrative teaching;training;communicative competence
Issue Date: 2017
Publisher: Інститут проблем виховання НАПН України
Citation: Харжевська О. М. Активізація навчання іноземної мови із врахуванням принципів когнітивної психології / О. М. Харжевська // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Київ : Гнозис, 2017. – Вип. 21, кн. 3, т. ІV (78). – С. 409–419.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню процесу викладання та навчання іноземної мови із врахуванням принципів когнітивної психології. Зосереджено особливу увагу на змісті та наповненні підібраних підручників та навчально-методичних матеріалів ситуативно-обумовленими завданнями та комплексом вправ, що сприяють подальшому розвитку у студентів комунікативної компетенції з іноземної мови. Психологія пізнання та фактори психолого-педагогічної діяльності дозволяють впроваджувати новий метод викладання іноземної мови з використанням наративного підходу, який полягає в аналізі позитивного впливу на якість навчання іноземної мови, а також на академічну успішність студентів. З точки зору когнітивної психології аналіз та дослідження гармонійного поєднання процесу навчання та викладання іноземної мови мають істотний вплив на ефективне засвоєння лексичного та граматичного іншомовного матеріалу. У статті обґрунтовано зв'язок психолого-педагогічних принципів якісного навчання, емоційно-ціннісних та орієнтовно-освітніх чинників у студентів при оволодінні іноземною мовою, також враховано навчально-методичні та професійно-кваліфікаційні якості особистості викладача.
The article is dedicated to the process of teaching and learning the English language taking into account the principles of cognitive psychology. Special attention must be focused on the content and selection of situation modeling tasks in preferred textbooks and educational materials thus contributing to the further development of students’ foreign language communicative competence. The psychology of cognition and factors of psychological and pedagogical activity allow tо implement a new method of foreign language teaching, using a narrative approach which consists of the analysis of positive influence on the qualitative learning of foreign language as well as successful students’ academic records. From the point of view of cognitive psychology, the analysis and study of the process of harmonious combination of learning and teaching of foreign language have a significant impact on the effective acquisition of lexical and grammatical foreign language material. The article substantiates the connection between psychological and pedagogical principles of qualitative education, emotionally valuable and educationally orientated factors of students’ foreign language training, as well as educational, methodological and professional qualities of teacher’s personality are taken into account.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6665
UDC: 378.1
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Харжевська.doc138,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.