Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6566

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Аналіз загроз забезпеченню приватності особи крізь призму злочинності в інформаційній сфері
Other Titles: The Analysis of Threats to Personal Privacy Through the Prism of Crime in the Information Sphere
Authors: Бондаренко, Олена Іванівна
Bondarenko, Olena
Keywords: кібербезпека;приватність особи;персональні дані;кіберзлочин;cybersecurity;personal privacy;personal data;cybercrimes
Issue Date: 2-Apr-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Citation: Бондаренко О. І. Аналіз загроз забезпеченню приватності особи крізь призму злочинності в інформаційній сфері / О. І.Бондаренко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. – Луцьк, 2018. – № 1 (374). – С. 43-53.
Abstract: Метою дослідження є аналіз сучасного стану розвитку загроз приватності особи в умовах зростання злочинності в інформаційній сфері. Для вирішення поставленої мети були використані наступні методи дослідження: інформаційно-пошуковий, статистичний, порівняльний, системний аналіз, регресійне моделювання. Вихідними даними для аналізу загроз забезпеченню приватності особи в інформаційній сфері були використані статистичні дані наступних показників: рівень доступу до мобільного зв’язку та широкосмугового Інтернет у світі, рівень доступу до мобільного зв’язку та Інтернет за рівнем розвитку країн, поширення глобальних інцидентів з порушеннями даних, поширення глобальних вірусів – здирників (ransomware), кількість нових мобільних уразливостей, кількість поширених уразливостей і ризиків ІТ-безпеки у світі та сума грошового збитку, викликаного кіберзлочинністю, кількість компрометованих даних у світі. У статті проаналізовано сучасний стан розвитку ІКТ у світі, встановлено, що із зростанням розвитку ІКТ та мережевих технологій, зростає і рівень загроз від злочинності в інформаційній сфері. Дослідженні види загроз приватності особи. Підтвержено факт, що крадіжки особистих даних є найбільш поширеним злочином проти приватності особи, а особиста інформація стала цінним товаром для кіберзлочинців. Проаналізований рівень збитків від злочинної діяльності в інформаційній сфері. Встановлено, що на рівень захисту приватності особи найбільше впливає рівень компрометованих даних, тобто даних, які втрачені, розкриті або викрадені у наслідок дій кіберзлочинців. Зроблено прогноз кількості компрометованих даних у світі на 2018 р. Оскільки компрометовані дані пов’язані не тільки з приватністю особистості, а і з організаціями і підприємствами, тому подальший напрямок дослідження буде полягати у визначенні загроз безпеці розвитку країн крізь призму злочинності в інформаційній сфері. Дослідження рівня загроз приватності та безпеки країни може допомогти Україні завчасно реалізовувати заходи щодо покращення рівня кібербезпеки.
The purpose of the study is to analyze the development of threats to personal privacy for today as crimes in the information sphere increase. The following research methods were used to reach the set purpose: information retrieval, statistical, comparative, system analysis, regression modeling. The baseline data for the analysis of threats to the personal privacy in the information sphere were the following statistics: the level of access to mobile communication and broadband Internet in the world, the level of access to mobile communication and Internet by the level of countries' development, the spread of global incidents of data violation, the spread of global ransomware viruses, the number of new mobile vulnerabilities, the number of common vulnerabilities and risks of IT security in the world, the amount of monetary damage caused by cybercrime and the quantity of breached data in the world. In the article the current state of ICT development in the world was analyzed. It was found that as the level of ICT and networking technologies development increases, the level of crime threats in the information sphere grows too. Types of threats to the personal privacy were studied. It was confirmed that a theft of personal data is the most common crime against the personal privacy, and personal data have become valuable goods for cybercriminals. The level of losses from criminal activity in the information sphere has been analyzed. It was determined that the degree of breached data (the lost data) influences at most on the level of privacy protection. The forecast of breached data quantity in 2018 was done. The further direction of the research will be to determine the threats to the security of countries' development through the prism of crime in the information sphere, as the breached data is linked not only to personal privacy, but also to privacy of organizations and enterprises. The study of the level of threats to privacy and countries' security can help Ukraine to implement measures for cybersecurity improvement in advance.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6566
UDC: 32.019.51
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стат Бондаренко О_І.pdf391,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.