Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6295

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity
Other Titles: Реалізація управлінських інновацій в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
Authors: Rudnichenko, Ye.M.
Havlovska, N.I.
Yadukha, S.Y.
Рудніченко, Євгеній Миколайович
Гавловська, Наталія Іванівна
Ядуха, Сергій Йосипович
Keywords: managerial innovations;foreign economic activity;security-oriented enterprise management;management mix;driver;управлінські інновації;зовнішньо-економічна діяльність;безпекоорієнтоване управління підприємством;управлінський мікс;драйвер
Issue Date: 2018
Publisher: Чернігівський національний технологічний університет
Citation: Rudnichenko, Ye. M. Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity / Ye. M. Rudnichenko, N. I. Havlovska, S. Y. Yadukha // Науковий вісник Полісся : наук. екон. журн. / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2018. - № 1 (13), ч.1. – С. 88-94.
Abstract: Urgency of the research. The activation of transformational processes in foreign economic relations and the need to find new markets for the sales of Ukrainian industrial enterprises will determine the urgency of developing new approaches to ensuring their economic security through the use of innovative management tools and techniques. Target setting. Standardized approaches to the consideration of managerial innovations do not meet the modern requirements of flexible management of enterprises, which causes the need for innovative changes in the management system of enterprises of various fields, which should focus on the practical implementation of the basic provisions of economic security of economic entities. Actual scientific researches and issues analysis. Such scientists as Yu. Pohorelov, A. Varela-Vaca, R. Gasca, K. Judith and others, made a significant contribution to the study of the theory and methodology of economic security of economic entities. Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time, the lack of scientific papers highlights the peculiarities of the introduction of a safe-oriented manage-ment of foreign economic entities. Innovative managerial approaches to the direct implementation of security-oriented management are required. The research objective. Formation of a driver for the implementation of security-oriented management of foreign economic activity of enterprises, as managerial innovation and formalization of the process of its implementation. The statement of basic materials. The selection of the driver for the implementation of security-oriented management is proposed and the specificity of its formation within the three areas of management - security-oriented, risk-oriented and traditional (bureaucratic) approaches is grounded. Conclusions. Innovation in management should main-tain the flexibility and efficiency of the management system both as a whole and its components, accordingly, the formalization of the implementation process of safe-oriented management of foreign economic activities of enterprises will be carried out at the expense of appropriate management decisions within the main process-functional elements.
Актуальність теми дослідження. Активізація трансформаційних процесів у зовнішньоекономічних відносинах і необхідність пошуку нових ринків збуту продукції українських промислових підприємств обумовлють актуальність формування нових підходів до забезпечення їх економічної безпеки за рахунок застосування інноваційних управлінських інструментів та методик. Постановка проблеми. Стандартизовані підходи до розгляду управлінських інновацій не відповідають сучасним вимогам гнучкого управління підприємствами, що обумовлює потребу в інноваційних змінах системи управління підприємствами різних сфер, які повинні орієнтуватись на практичну реалізацію основних по-ложень економічної безпеки суб’єктів господарювання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження теорії та методології економічної безпеки суб’єктів господарювання зробили такі вчені, як: Ю. Погорелов, А. Варела-Вака, Р. Гаска, К. Джудит та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють особливості впровадження безпекоорієнтованого управління суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Потребують дослідження інноваційні управлінські підходи до безпосередньої реалізації безпекоорієнтованого управління. Постановка завдання. Формування драйверу реалізації безпекоорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, як управлінської інновації та формалізація процесу його впровадження. Виклад основного матеріалу. Запропоновано виділення драйверу реалізації безпекоорієнтованого управління та обґрунтовано специфіку його формування у межах трьох сфер управління – безпекоорієнтованого, ризикоорієнтованого та традиційних (бюрократичних) підходів. Висновки. Інновації в управлінні повинні підтриму-вати гнучкість та оперативність управлінської сис-теми в цілому, так і її складових, відповідно формаліза-ція процесу впровадження бекзпекорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств буде здійснювались за рахунок відповідних управлінських рішень у межах основних процесно-функціональних елементів.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6295
UDC: 658.012.8:339.543
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88-94.pdf347,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.