Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6175
Title: Організаційний розвиток підприємства як фактор удосконалення його маркетингового потенціалу
Other Titles: Organizational development of the enterprise as a factor of improving it marketing potential
Authors: Гончар, Ольга Іванівна
Поліщук, Ірина Ігорівна
Keywords: управління маркетинговим потенціалом підприємствам;маркетинговий потенціал;підприємство;економічний результат;можливості;управління;ефективність
Issue Date: 2017
Citation: Гончар О. І. Організаційний розвиток підприємства як фактор удосконалення його маркетингового потенціалу /О. І. Гончар, І. І. Поліщук // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 29 листоп. 2017 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2017. – С. 10-11.
Abstract: Сучасні підприємства функціонують в умовах високого динамізму внутрішніх і зовнішніх факторів. Здатність адекватно і своєчасно реагувати на зміни, вдало враховувати загрози та знижувати ризики, підтримувати відповідність між внутрішнім потенціалом і зовнішнім середовищем визначають рівень адаптації підприємств до зовнішнього середовища та забезпечують зростання потенціалу. Особливе значення в сучасних умовах одержує маркетинговий потенціал підприємства. Його спроможність вивчати попит, впливати на тенденції його зміни, вести активну ринкову діяльність, часто визначають перспективи розвитку.
Modern enterprises operate in conditions of high dynamics of internal and external factors. Ability to react adequately and in a timely manner to changes, to successfully address threats and reduce risks, to maintain compliance between internal potential and the environment determine the level of adaptation of enterprises to the external environment and provide capacity building. Of particular importance in today's conditions is the marketing potential of the enterprise. His ability to study demand, influence the trends of his change, conduct active market activities, often determine the prospects of development.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6175
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончар О Полищук И Организацийний.doc39 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.