Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6167

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Management of the potential of an enterprise on the basis of graph-analytical models
Other Titles: Управління потенціалом підприємства на засадах побудови графоаналітичних моделей
Authors: Гончар, Ольга Іванівна
Gonchar, O.I.
Keywords: управління потенціалом підприємства;потенціал підприємства; ;;структура;елементи;позиціонування;моделювання;здатності;можливості;potential of an enterprise;structure;elements;positioning;modeling;abilities;opportunities;management of the potential of an enterprise
Issue Date: 2017
Publisher: Чернігівський національний технологічний університет
Citation: Gonchar O. Management of the potential of an enterprise on the basis of graph-analytical models / O. Gonchar // Науковий вісник Полісся = Scientific bulletin of Polissia : наук. екон. журн. / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – № 2 (10), ч. 2. – С. 61–65.
Abstract: Графоаналітичне моделювання потенціалу підприємства є інструментом його унаочнення і сприяє підвищенню ефективності реалізації. Автором констатовано, що результати оцінювання сукупної величини і окремих складових потенціалу підприємства, ринкових можливостей, невизначеностей та загроз є підґрунтям для стратегічних планів його розвитку. Доведено, що графоаналітичні методи оцінювання наочно демонструють результати дослідження і дозволяють отримувати інформацію не лише щодо розмірів потенціалу, але й щодо «проблемних» його елементів. Встановлені недоліки існуючих методів оцінювання потенціалу підприємства (квадрат потенціалу, метод радару, тощо). Обґрунтовано доцільність моделювання і оцінювання потенціалу підприємства за п’ятьма елементами – «векторами розвитку»: інформаційний, трудовий, фінансовий, виробничий та ринковий потенціал. Звернуто увагу на переваги побудови графоаналітичної моделі – «зірки потенціалу підприємства».
It is stated that the results of evaluation of aggregate value and separate components of the potential of an enterprise, market opportunities, uncertainties and threats are the basis for strategic plans of the development of an enterprise. It is proved that graph-analytical assessment methods demonstrate the results of research and provide information not only about the size of potential, but also about the "problem" elements. The shortcomings of existing methods of assessment of the potential of an enterprise are defined (square of the potential, the radar method, ect.) The feasibility of modeling and assessment of the potential of an enterprise for five elements - ‘vectors of development’ – informational, labor, financial, industrial and market potentials is grounded. Attention is paid to the advantages of building the graphanalytical model – ‘star of the potential of an enterprise’
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6167
UDC: 658.018(4)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nvp_2017_2(2)__11.pdf311,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.