Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6161

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Історичні аспекти кластеризації у підприємництві
Other Titles: Historical aspects of clusterization in business
Authors: Гончар, Ольга Іванівна
Подолян, Ігор Володимирович
Keywords: економіка і підприємництво;конкурентоспроможність;ефективність діяльності;кластери;кластеризація;об’єднання;торговельний кластер;торговельне підприємництво;розвиток;потенціал
Issue Date: 2017
Publisher: Львівський торговельно-економічний університет
Citation: Гончар О. І. Історичні аспекти кластеризації у підприємництві / О. І. Гончар, І. О. Подолян // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м.Львів, 27 груд. 2017 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2017. – С. 171-175.
Abstract: Розвиток економіки та посилення конкуренції спонукають підприємницькі структури застосовувати модернізовані підходи до зміцнення позицій на ринку. Провідна роль належить формуванню «мереживих» структур. В сучасних умовах саме кластери зайняли особливу нішу в просторі об’єктів підприємницької діяльності та визначення стратегічних перспектив розвитку. Виокремлено передумови успішності функціонування кластерів: інформація – створення інформаційної бази, для доступу до ринків збуту та постачальників; інновація – впровадження нових технологій для створення переваги а конкурентній боротьбі; інтеграція – розвиток стійких взаємозв’язків та поглибленої взаємодії між партнерами. Зроблено висновок, що реалізація кластерного підходу організації підприємництва є не лише необхідною умовою, а і важливою стратегічною перспективою досягнення високого рівня конкурентоспроможності як підприємницьких структур, так і економіки України.
The development of the economy and the intensification of competition encourage entrepreneurial structures to apply modernized approaches to strengthening positions in the market. The leading role belongs to the formation of "lace" structures. In modern conditions, clusters have occupied a special niche in the space of business objects and the definition of strategic development prospects. The preconditions for the successful functioning of clusters are outlined: information - creation of an information base for access to markets and suppliers; innovation - the introduction of new technologies for the creation of a competitive advantage; integration - the development of stable relationships and in-depth interaction between partners. It is concluded that the implementation of the cluster approach of enterprise organization is not only a prerequisite, but also an important strategic prospect of achieving a high level of competitiveness both of entrepreneurial structures and of the Ukrainian economy.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6161
UDC: 338
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончар О.И. Подолян И Исторични аспекти.doc54 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.