Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5656

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Математичний метод визначення спектральних характеристик цілі по фур'є-образу відбитого сигналу
Other Titles: Mathematical method of determination of target spectral characteristics of the fourier-image of reflected signal
Authors: Карпова, Л.В.
Лужанський, В.І.
Самарук, Н.М.
Karpova, L.V.
Luzhanskiy, V.I.
Samaruk, N.M.
Keywords: спектр;сигнал;співвідношення сигнал/шум;спектральна щільність;моноімпульсна радіолокація;spectrum;signal;signal / noise ratio;spectral density;monopulse radar
Issue Date: 2017
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Карпова, Л.В. Математичний метод визначення спектральних характеристик цілі по Фур'є-образу відбитого сигналу [Текст] / Л. В. Карпова, В. І. Лужанський, Н. М. Самарук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 4. – С. 111-115.
Abstract: В статті представлено теоретичний аналіз і числове моделювання деяких можливих алгоритмів вимірювання спектральних характеристик відбитого сигналу і оцінки помилок таких вимірів, а також визначення порогового відношення сигнал/шум, що дозволяє застосувати адаптивну процедуру моноімпульсної радіолокації. Проаналізовано можливості розрахункового методу визначення спектра, визначення максимумів спектральної щільності по наближенню сигналу кінцевим рядом. Викладено принцип адаптації спектру виявленого сигналу і оцінено збільшення точності оцінки параметрів цілей при використанні адаптивної процедури моноімпульсної радіолокації. Досліджено чисельні алгоритми, що реалізують відповідні вимірювання, а також апаратні схеми, що суттєво спрощують практичну реалізацію вимірювальних установок.
The article presents a theoretical analysis and numerical modelling of some possible algorithms for measuring the spectral characteristics of the reflected signal and estimating the errors of such measurements, as well as determining the threshold signaltonoise ratio, which allows to apply the adaptive procedure of monopulse radar. The possibilities of the calculated method for determining the spectrum and the determination of the spectral density maxima for the signal approximation by the finite series are analyzed. The principle of adaptation of the spectrum of the detected signal is presented and the increase in the accuracy of the estimation of target parameters using an adaptive procedure of monopulse radar is estimated. The article investigates the numerical algorithms, which implement the corresponding measurements, as well as the hardware schemes, and considerably simplify the practical realization of the measuring installations.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5656
UDC: 621.396.12
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf1,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.