Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5614

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Порівняльний аналіз дослідження стратегій поведінки у психотравмуючий ситуації як ресурсу для психологічної реабілітації особистості комбатанта
Other Titles: Comparative analysis of research on behavior strategies in the traumatic situation as a resource for psychological rehabilitation of combatants personality
Authors: Попелюшко, Роман Павлович
Popelushko, Roman
Keywords: психологічна реабілітація;комбатант;стрес;травматична подія;psychological rehabilitation;combatant;stress;traumatic event
Issue Date: 2017
Publisher: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Citation: Попелюшкл Р. П. Порівняльний аналіз дослідження стратегій поведінки у психотравмуючий ситуації як ресурсу для психологічної реабілітації особистості комбатанта / Р. П. Попелюшко // Психологічний часопис : зб. наук. пр. / за ред. С. Д. Максименка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - Київ, 2017. - № 4 (8), вип. 8. – С. 98-110.
Abstract: Метою даної статті було здійснення аналізу результатів діагностичного дослідження стратегій поведінки комбатантів у психотравмуючих ситуаціях, як одного з ресурсів в процесі їх психологічної реабілітації. Також наголошено, що сучасний стан діагностичного дослідження комбатантів вказує на те, що при дослідженні, в більшості випадків, виявляються ознаки посттравматичного стресового розладу, стресу, депресії, тривожності, адаптованості та ін., але дуже мало звертають увагу на поведінкові ресурси комбатанта якими він користується при подоланні стресових ситуацій. Актуалізація даного ресурсу комбатанта, дозволить спеціалістам, ефективніше будувати реабілітаційні та адаптаційні заходи з подолання наслідків психотравмуючих ситуацій, сприятиме забезпеченню збереження психофізичного здоров’я комбатанта.
The purpose of this article was to analyze the results of the diagnostic study behavioral strategies combatants in stressful situations, as one of the resources in the process of their psychological rehabilitation. It is also noted that the current state of the diagnostic study of combatants points out that the study revealed signs of post-traumatic stress disorder, stress, depression, anxiety, adaptability and others, but very few pay attention to behavioral resources a combatant that he uses to overcome stressful situations. Actualization of this resource of the combatant will allow the specialists, to build rehabilitation and adaptation measures more effectively to overcome the consequences of traumatic situations, will contribute to maintaining the physical and psychological health of the combatant.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5614
ISSN: 2414-004Х
UDC: 159.09.07
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popelushko_Stat .doc17,11 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.