Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4325

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Впорядкування ансамблів хаотичних сигналів та способи їх використання в надширокосмугових телекомунікаційних системах
Other Titles: Упорядочивание ансамблей хаотических сигналов и способы их приминения в сверхширокополосных телекомуникационных системах
The ordering of chaotic signals’ ensembles and methods of their use in ultra-wideband telecommunication systems
Authors: Голевич, Олег Богданович
Пивовар, Олег Сергійович
Троцишин, Іван Васильович
Golevych, O.B.
Pyvovar, O.S.
Trotsyshyn, I.V.
Keywords: хаос;кореляція;UWB;генератор хаосу;матриця Грама;системні завади;інтегральна оцінка;корреляция;матрица Грама;системные помехи;интегральная оценка;chaos;chaos generator;Gram matrix;system interference;іntegral evaluation
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Citation: Голевич О. Б. Впорядкування ансамблів хаотичних сигналів та способи їх використання в надширокосмугових телекомунікаційних системах / О. Б. Голевич, О. С. Пивовар, І. В. Троцишин // Цифрові технології : зб. наук. пр. / Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2015. – Вип. 17.– С. 181-191.
Abstract: У статті приведені результати інтегральної оцінки великої кількості генераторів хаосу за критерієм оцінки кореляційних та спектральних властивостей їх сигналів. Показано, що хаотичні сигнали деяких генераторів хаосу володіють кращими кореляційними та спектральними властивостями, ніж відомі псевдовипадкові сигнали, що дає можливість зменшити рівень системних завад у системах телекомунікацій шляхом використання відібраних хаотичних сигналів для утворення ансамблів канальних підносійних. Приведені результати утворення сигнально-кодових конструкцій на основі кореляційного та спектрального аналізу хаотичних сигналів з метою зменшення ймовірності виникнення помилок під час передачі аналогових хаотичних сигналів. Запропоновано спосіб детектування хаотичних сигналів в умовах дії завад.
В статье приведены результаты интегральной оценки большого количества генераторов хаоса за критерием оценки корреляционных и спектральных свойств их сигналов. Показано, что хаотические сигналы некоторых генераторов хаоса обладают лучшими корреляционными и спектральными свойствами, чем известные псевдослучайные сигналы, что позволяет уменьшить уровень системных помех в системах телекоммуникаций путем использования отобранных хаотических сигналов для образования ансамблей канальных поднесущих. Приведены результаты образования сигнально-кодовых конструкций на основе корреляционного и спектрального анализа хаотических сигналов с целью уменьшения вероятности возникновения ошибок при передаче аналоговых хаотических сигналов. Предложен способ детектирования хаотических сигналов в условиях действия помех.
In the article the results of the integrated estimation of a large number of chaos generators by signals' correlation and spectral properties are given. It was shown that chaotic signals of some chaos generators have better correlation and spectral properties than known pseudorandom signals have. That gives a possibility to reduce the level of system interference in telecommunication systems by using selected chaotic signals for forming channel subcarriers' ensembles. The results of the signal-code sequences' formation on the basis of correlation and spectral analysis of chaotic signals for reducing the probability of errors during the analog chaotic signals transfer are given.The method of detecting chaotic signalsin terms of noise was proposed.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4325
ISSN: 2313-7010
2307-9754
UDC: 623.519
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цифрові Технології.pdf1,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.