Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3727

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Комунікативні та дидактичні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця
Authors: Олександренко, Катерина Валентинівна
Keywords: комунікативні та дидактичні механізми;розвиток іншомовної комунікативної компетентності;фронтально-диференційоване навчання;майбутній фахівець;коммуникативные и дидактические механизмы;развитие иноязычной коммуникативной компетентности;будущий специалист;фронтально-дифференцированное обучение;communicative and didactic mechanisms;development of foreign language communicative competence of future specialist;a front-differentiated instruction
Issue Date: 2008
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Олександренко К. В. Комунікативні та дидактичні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця / К. В. Олександренко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. - № 3 (20). - С. 151-157.
Abstract: У статті розкрито комунікативні та дидактичні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Доведено, що фронтально-диференційоване навчання із застосуванням і без застосування технічних засобів навчання сприяє росту абсолютної академічної успішності майбутніх фахівців з іноземної мови, обсягу і міцності засвоєних знань, відвідуваності занять.
В статье раскрыты коммуникативные и дидактические механизмы развития иноязычной коммуникативной компетентности будущего специалиста. Доказано, что фронтально-дифференцированное обучение с применением и без применения технических средств обучения способствует росту абсолютной академической успешности будущих специалистов по иностранному языку, объема и прочности усвоенных знаний, посещаемости занятий.
The article deals with communication and educational mechanisms for the development of foreign language communicative competence of future specialist. It is proved that a front-differentiated instruction to the application and without the use of technical means of education contributes to the growth of the absolute academic success of future specialists in a foreign language, the volume and strength of mastered knowledge, school attendance.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3727
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf411,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.