Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3717

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Способи інтенсифікації емоційно-особистісної взаємодії у процесі розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця
Other Titles: Способы интенсификации эмоционально-личностного взаимодействия в процессе развития профессиональной коммуникативной деятельности будущего специалиста
The ways of emotional and personal interaction intensification in the process of professional communicative activity development of future specialist
Authors: Олександренко, Катерина Валентинівна
Oleksandrenko, K.V.
Keywords: комунікація;маніпулятивний;компетентність;творчий;формалізований;коммуникация;компетентность;манипулятивный;творческий;формализованный;communication;manipulation;competence;creative;formalized
Issue Date: 2012
Publisher: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Citation: Олександренко К. В. Способи інтенсифікації емоційно-особистісної взаємодії у процесі розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця / К. В. Олександренко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. – № 65. – С. 205-209.
Abstract: У статті розглядаються комунікативні закономірності розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Мета підготовки до іншомовного спілкування повинна полягати в розвитку спря- мованості особистості на діалогічне спілкування. Ступінь виразності цієї якості є показником професійної комунікативної компетентності.
В статье рассматриваются коммуникативные закономерности развития профессиональной коммуникативной деятельности будущего специалиста. Цель подготовки к иноязычному общению заключается в развитии направленности личности на диалогическое общение. Степень выраженности этого качества является показателем профессиональной коммуникативной компетенции.
In the article communicative aspects of professional communicative activity development of future specialists are considered. The aim of preparation to foreign communication is the development of personality direction to the dialogue communication. The degree of significance of this quality is a characteristic feature of professional communicative competence.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3717
UDC: 159.9:37.015.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12okvdmf.pdf226,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.