Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3504

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Сучасний стан проблеми навчання іноземної мови студентів вищого технічного навчального закладу: психологічний аспект
Other Titles: Современное состояние проблемы обучения иностранныму языку студентов высшего технического учебного заведения: психологический аспект
The current state of the problem of teaching a foreign language to students of higher technical educational institution: the psychological aspect
Authors: Коваль, Ірина Володимирівна
Keywords: розвиток;особистість;психологічні концепції;пізнавальна комунікативна функції;мисленнєва діяльність;развитие;личность;психологические концепции;мыслительная деятельность;познавательная коммуникативная функция;development;personality;thinking;understanding;psychological concepts;mental activity;cognitive communicative functions;studies
Issue Date: 27-Nov-2014
Publisher: Кам'янець-Подільський: Аксіома
Citation: Коваль І. В. Сучасний стан проблеми навчання іноземної мови студентів вищого технічного навчального закладу: психологічний аспект / І. В. Коваль // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 26. – С. 244-254.
Abstract: У статті проаналізовано сучасний стан проблеми навчання іноземної мови студентами вищих технічних освітніх закладів. Зазначено, що специфіка предмета надає певної своєрідності процесу навчання. Встановлено, що основними особливостями специфічності вивчення іноземної мови є відсутність чітких меж і показників оволодіння нею; мова дає знання про символи оточуючого світу і правила користування цими символами; складність переходу із однієї мови на іншу. Проаналізовано, що мислення та спілкування іноземною мовою знаменує складну перебудову всієї структури формування думки й структури діяльності спілкування, які склалися на рідній мові. Констатовано, що для опанування мови величезне значення мають не тільки знання “самі по собі”, але й формування та планування певних навичок аудіювання (слухання) та мовлення (говоріння), відпрацювання сталих прийомів “перекладання” перенесення граматичних конструкцій з однієї мови в іншу. Зроблено висновок, що процес оволодіння іноземною мовою можна представити як такий, що складається з двох частин: процесу розуміння (усного та письмового тексту) та процесу породження висловлювання (усного і письмового тексту). Встановлено, що, розглядаючи процес розуміння, потрібно брати до уваги той факт, що ця мисленнєва діяльність виконує пізнавальну та комунікативну функції. Проаналізовано концепції різних дослідників щодо розуміння та відтворення інформації іноземною мовою.
The current state of the problem of teaching a foreign language to students of higher technical educational institutions is analyzed in the paper. The specificity of the subject provides a peculiarity of the training process. It is determined that the main features of the specificity of learning a foreign language are the lack of clear boundaries and parameters of mastering it; language provides knowledge about the symbols of the world around and rules for using these symbols; complexity of the transition from one language into another. It is analyzed, thinking and communication in a foreign language is a complex construction of the entire structure forming thoughts and structure of communication which have been developed in the native language. Knowledge as well as formation and training of certain skills of listening and speaking are of great importance for mastering a foreign language. The article stresses that the process of learning a foreign language can be represented as the one that is composed of two parts: the process of understanding (of oral and written text) and the process of generating expression (of oral and written text). Considering the process of understanding, it is necessary to take into account the fact that the mental activity performs cognitive and communicative functions. The concepts of various researchers concerning understanding and reproducing of information in a foreign language are considered.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3504
UDC: 159.9:37.015.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pspl_2014_26_21.pdf76,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.