Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3481

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інтерпретація та розуміння іншомовного наукового тексту
Other Titles: Интерпретация и понимание иноязычного научного текста
Understanding and interpretation of foreign scientific text
Authors: Кравчина, Тетяна Володимирівна
Kravchyna, T.V.
Keywords: суб’єкт;об’єкт;процедура;цілі;результати;інтерпретація;subject;object;procedure;aims;results;interpretation
Issue Date: 12-May-2014
Publisher: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"
Citation: Кравчина Т.В. Інтерпретація та розуміння іншомовного наукового тексту/ Т. В. Кравчина // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій "Україна". - Хмельницький : ХІСТ, 2014.- № 1 (9). - С. 62-67.
Abstract: Сучасна теорія тексту є тією перспективною галузею психологічних досліджень, яка прагне об'єднати всі знання про текст, вивести наукові пошуки у сфері психолінгвістики на якісно новий рівень. Спочатку вчені досліджували мову, розглядаючи звук, слово, словосполучення та речення. Але ж вивчення тексту допомагає пізнати особливості функціонування мовних одиниць у просторі більшому, ніж речення. Стрімкий розвиток мовознавчого напряму досліджень в останні роки сприяв переходу до вивчення мови на рівні тексту. Різноманітність підходів до тексту дає не тільки неосяжний простір для досліджень, а й нові складнощі при оцінюванні особливостей тексту як матеріальної форми твору. Одна з них - пошук точного критерію для інтерпретації того чи того елемента тексту у відповідному ключі - як символа або як знака, міфологічного підтексту тощо, а також для інтепретації тексту як системи цих елементів. Складається враження нескінченної множини можливостей тлумачення будь-якого тексту. Водночас серед такої неосяжної різноманітності привертають увагу дві виразні тенденції: 1) прагнення розшифрувати текст, знайти в ньому прихований зміст; 2) зворотна попередня оцінка тексту як ілюстрації якогось вищого принципу, ідеї або проблеми. Попри діаметральну протилежність цих способів тлумачення тексту, їх об'єднує наявність бінарності (текст/нетекст). Щоб визначити роль інтерпретації у вивченні тексту із суто теоретичною або практичною, прикладною, метою, слід розглянути деякі властивості тексту крізь призму властивостей людського сприйняття текстовової інформації. Будь-якому текстові притаманні особливості мови, а саме — здатність слів називати, позначати й описувати явища дійсності. Отже, текст становить собою фіксоване завершене повідомлення. Однак тут уже виникає ймовірність серйозної помилки: художній текст не можна вважати таким самим повідомленням, як і текст документальний, оскільки він не описує реальних конкретних подій, хоча називає явища і предмети тими ж мовними засобами. Текст художній, на відміну від нехудожнього, не документує дійсність, а ніби "імітує" її. У повідомлень художнього тексту інша інтенція, хоча й спільні мовні засоби. Ця відмінність відома читачеві, адже він розгортає роман із іншою метою, ніж енциклопедію чи газету з прогнозом погоди. Але якщо художній текст не повідомляє нам фактів, ідентичних їхнім словесним позначенням (Іван Царевич сів на Сірого Вовка; літаюча тарілка приземлилася на окраїні міста і т. ін.), то що ж він повідомляє? На це запитання і намагається відповісти інтерпретація.
The modern theory of the text is one of the promising branches of psychological research, which seeks to bring together all the knowledge of the text, to bring scientific research in the field of psycholinguistics to a new level . First, researchers studied the language , considering the sound, word , phrase and sentence. But the study of the text helps to know the peculiarities of the functioning of linguistic units in a space larger than a sentence. The rapid development of linguistic research trend in recent years has contributed to the transition to language learning at the level of the text. A variety of approaches to the text not only provides immense scope for research, but also new difficulties in assessing the features of the text as a material form of the work. One of them - a search for criteria for the interpretation of an element of the text in the appropriate key - as symbol or as a sign of mythological connotations , etc. , as well as the text for the interpretation of these elements. The impression of an infinite set of possibilities of interpretation of any text is made. However, among such a vast variety of attention, there are two distinct trends: 1 ) the desire to decipher the text, to find in it a hidden meaning , and 2) a reversed preliminary assessment of the text as an illustration of some higher principle , idea or problem. Despite the diametric opposite of these methods of interpretation of the text, they are united by the presence of binary (text / non-text ). To determine the role of interpretation in the study of text from a purely theoretical or practical, applied aim, some of the properties of the text in the light of the properties of human perception of text information should be considered. Any text has features of language - namely, the ability of words to name , label and describe aspects of reality. Consequently , the text is a fixed completion message. However, there is already a serious error: artistic text can not be considered the same message as the documentary text, because it does not describe the actual specific events, but calls the phenomena and objects by the same language means . The artistic text , as opposed to non-fiction , does not document reality, but " simulates " it. In messages of another literary text there is another intention, although there are common language tools . This difference is known to the reader , as it deploys an affair with a purpose other than an encyclopedia or a newspaper with the weather forecast . But if artistic text does not tell us the facts identical to their word sign ( Ivan Tsarevich sat on the gray wolf , flying saucer landed on the outskirts of the city , etc. .) , What does it report? Interpretation tries to answer this question.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3481
UDC: 81’42
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KravchinaTV.doc110 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.