Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3454

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Літературні традиції ХІХ століття та модерністські тенденції у творчості Кейт Шопен
Other Titles: Литературные традиции ХІХ века и модернистские тенденции в творчестве Кейт Шопен
Literary Traditions of the 19th Century and Modernist Tendencies in Kate Chopin’s Fiction
Authors: Нагачевська, Олена Олександрівна
Nagachevska, O.O.
Keywords: модернізм;реалізм;жіноча самоідентичність;власне «я»;самореалізація;вікторіанська літературна традиція;гендерні ролі;Кейт Шопен;модернизм;реализм;женская самоидентичность;собственное «я»;самореализация;викторианская литературная традиция;гендерные роли;modernism;realism;woman’s self-identity;selfhood;self-realization;Victorian literary tradition;gender roles
Issue Date: 2012
Publisher: Кримський Архів
Citation: Нагачевська О. О. Літературні традиції ХІХ століття та модерністські тенденції у творчості Кейт Шопен / О. О. Нагачевська // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : зб. наук. пр. – Сімферополь : Кримський Архів, 2012. – Вип. 6, ч. ІІ. – С. 74-82.
Abstract: В статті досліджується творчість американської письменниці Кейт Шопен у модерністській парадигмі. Визначається, що у прозових творах К. Шопен відображає модерністську зневіру в традиціях вікторіанського суспільства через відбиття картин руйнування патріархального суспільства, релігії та родинних цінностей, пише про необхідність перегляду гендерних ролей у суспільстві на зламі століть, активізує мотив пошуку жінками самоідентичності.
В статье исследуется творчество американской писательницы Кейт Шопен в модернистской парадигме. Отмечается, что в своей прозе К. Шопен выражает модернистскую разочарованность в традициях викторианского общества посредством изображения картин крушения патриархального общества, религии и семейных ценностей, пишет о необходимости пересмотра гендерных ролей в обществе на стыке веков, активизирует мотив поиска женщинами самоидентичности.
The author of the article studies Kate Chopin’s fiction in the modernist paradigm. It’s stated that K. Chopin expresses a modernist's disillusionment with Victorian society's conventions through her treatment of society and religion as forms of patriarchy, family values; she questions fin-de-siecle gender roles, and portrays the women’s search for their identities.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3454
ISBN: 5-7789-0657-8
UDC: 821.111-31.09(73)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нагачевская_Кейт_Шопен_статья_2012.doc77 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.