Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2933

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Аналіз сучасних концепцій виховання загальнохристиянських ціннісних орієнтацій молоді, як аспект професійної діяльності фахівців соціальної сфери
Other Titles: Анализ современных концепций воспитания общехристианских ценностных ориентаций молодежи как аспект профессиональной деятельности специалистов социальной сферы
Analysis of Modern Concepts of General Christian Education of Youth Value Orientations, as an Aspect of Professional Activity of Social Work
Authors: Рабійчук, Сергій Олександрович
Rabiichuk, S.O.
Keywords: педагогічна;виховання;концепції;молодь;ціннісні орієнтації;фахівці соціальної сфери;воспитание;концепции;молодежь;ценностные ориентации;специалисты социальной сферы;education;concepts;youth;value orientations;social experts
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Citation: Рабійчук С. О. Аналіз сучасних концепцій виховання загальнохристиянських ціннісних орієнтацій молоді, як аспект професійної діяльності фахівців соціальної сфери / С. О. Рабійчук // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – Вип. 17. – С. 131–136.
Abstract: В статті здійснюється аналіз сучасних концепцій виховання загальнохристиянських ціннісних орієнтацій у молоді як аспект професійної діяльності фахівців соціальної сфери. Встановлено, що сучасна молодь бере активну участь в суспільному житті, не маючи при цьому власних поглядів на проблему цінностей. У процесі вивчення проблеми формування ціннісних орієнтацій молоді розкрито причини і умови, за яких цінності стають повноцінними життєвими орієнтирами, субʼєктними пріоритетами, а також визначають природу обґрунтування особистісних життєвих планів, дій та вчинків молоді. Аргументовано, що формування загальнохристиянських ціннісних орієнтацій є неоднозначним та проблемним і характеризується багатоманітністю цілей, результатів та напрямів розвитку. Відмічено, що фундаментом більшості цінностей виступають норми моралі, спільно вони формуються за допомогою зовнішніх чинників, а у вигляді засобів та умов реалізують внутрішні цінності – пріоритетні цілі особистості. Враховано актуальність концепції ціннісної свідомості, яка невипадково виникла в момент, коли загальнохристиянські цінності потребують захисту та збереження з метою передачі їх у спадок наступним поколінням, що має здійснюватися у процесі роботи майбутніми фахівцями соціальної сфери. Виходячи з цього, система ціннісних орієнтацій є індивідуальною для кожної окремої особистості, до того ж вона тісно повʼязана з мотивами і потребами, цілями і установками, а також з інтересами особистості. Враховано, що зусилля сімʼї, всієї освітньо-виховної системи мають бути спрямовані на формування у молоді загальнохристиянських ціннісних орієнтацій, в свою чергу, набуті теоретичні знання та практичний досвід з даної проблеми має сприяти ефективній фаховій діяльності професіоналів соціальної сфери.
The article is an analysis of modern concepts of general Christian education value orientations among young people, as an aspect of professional activity of social services. It is found out that young people today are actively involved in public life, without having their own views on the issue of values. In studying the problem of forming youth value orientations reveals the reasons and the conditions under which values are full of life benchmarks, personal priorities, and determine the nature of the study of personal life plans, actions and behavior of young people. It is argued that the formation of general Christian value orientations are ambiguous and problematic and is characterized by diversity goals, outcomes and areas of development. It is noted that most of the values are the foundation of morality, they jointly formed by external factors as well as the means and conditions for implementing intrinsic values – priority goals of the individual. The relevance of the concept of value consciousness is taken into account, which is no accident occurred at a time when the general Christian values require protection and preservation to transfer their legacy to future generations that should be in the process of future professionals of the social sphere. Accordingly, the system of value orientations is individual for each individual, in addition, it is closely related to the motives and needs, goals and attitudes, as well as the individual. It is taken into account that the efforts of the family, the entire educational educational system should aim at developing young general Christian values, in turn, acquired theoretical knowledge and practical experience with this problem is to promote effective professional activity of social services professionals.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2933
ISSN: ISSN 2313-8769 (Online)
UDC: 371.3:37.018 364-4 (477)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0peddysk_2014_17_27.pdf260,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.