Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2697

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Rola językowego obrazu świata w przekłazie tekstów poetyckich
Other Titles: Значення мовної картини світу в перекладі поетичних текстів
The values of linguistic worldview translated poetic texts
Authors: Saszko, I.
Sashko, I.S.
Keywords: językowy obraz świata;interpretującą i regulującą funkcje JOS;poezja;literatura piękna;przekład;kompetencja tłumacza;мовна картина світу;інтерпретативна та регулююча функції мовної картини світу;поезія;художня література;переклад;компетентність перекладача;language world;interpretive and regulatory functions of language picture of the world;poetry;fiction;translation;interpreter competence
Issue Date: 2014
Publisher: ХмЦНІІ
Citation: Saszko I. Rola językowego obrazu świata w przekłazie tekstów poetyckich / I. Saszko //Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / гол. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – Вип. 7. – С. 222-227.
Abstract: Dany artykuł składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia definicje językowego obrazu świata w ujęciu polskich językoznawców. W drugiej części artykułu ukazana jest specyfika JOS w tekstach poetyckich, jak również metodologia jego opisu. Natomiast w trzeciej części pt. Przekład tekstów poetyckich zostały wymienione główne czynniki tłumaczenia literackiego, a także zostały zaakcentowane najważniejsze zadania tłumacza w przekazie literackim.
Стаття складається з трьох частин. У першій частині представлено визначення мовної картини світу з точки зору польських лінгвістів. У другій частині статті показано специфіку мовної картини світу в поетичних текстах. У третій частині, під назвою Переклад поезії перераховано основні фактори художнього перекладу, а також виділено найважливіші завдання перекладача у літературному перекладі.
The article consists of three parts. In the first section, the definition of the linguistic picture of the world in terms of Polish linguists. In the second part of the article shows the specific language picture of the world in poetic texts. In the third part, entitled translations of these basic factors of translation and interpreter highlighted the major tasks in literary translation.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2697
Content type: Стаття
Appears in Collections:АПФП - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saszko.doc60,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.