Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2664

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Технологія природничо-наукової підготовки майбутніх екологів з використанням інформаційного освітнього середовища Moodle
Other Titles: Технология естественнонаучной подготовки будущих экологов с использованием информационной образовательной среды Moodle
Technology of Future Ecologists’ Preparation in the Natural Sciences through the Use of Informational Educational Environment Moodle
Authors: Білецька, Галина Анатоліївна
Biletska, Halyna
Keywords: педагогічні науки;педагогічна технологія;інформаційне освітнє середовище;природничо- наукова підготовка;педагогическая технология;информационная образовательная среда;естественнонаучная подготовка;pedagogical technology;informational educational environment;preparation in natural sciences
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Citation: Білецька Г. Технологія природничо-наукової підготовки майбутніх екологів на основі застосування інформаційного освітнього середовища Moodle / Г. Білецька // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2014. - Вип. 16. - С. 29-34.
Abstract: У статті розглянуто технологію природничо-наукової підготовки майбутніх екологів з використанням інформаційного освітнього середовища Moodle. Аргументовано, що розроблена технологія сприяє засвоєнню природничо-наукових знань, підвищує мотивацію до вивчення природничо-наукових дисциплін, забезпечує формування умінь і навичок застосовувати знання природничих наук для вирішення професійних завдань, розвиває самостійність, активність, креативність та інші якості особистості, що дозволяють досягнути успіху у професійній екологічній діяльності та суспільному житті, в цілому. Запропонована технологія забезпечує досягнення передбачуваного результату природничо-наукової підготовки – формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів.
В статье рассмотрена технология естественнонаучной подготовки будущих экологов с использованием информационной образовательной среды Moodle. Аргументировано, что разработанная технология способствует формированию естественнонаучных знаний, повышает мотивацию к изучению естественнонаучных дисциплин, обеспечивает формирование умений и навыков использовать знания естественных наук для решения профессиональных задач, развивает самостоятельность, активность, креативность и другие качества личности, которые позволяют достичь успеха в профессиональной экологической деятельности и общественной жизни в целом. Разработанная технология обеспечивает достижение запланированного результата естественнонаучной подготовки – формирование естественнонаучной компетентности будущих экологов.
The article deals with the technology of natural scientific preparation of future ecologists through the use of informational educational environment Moodle. It has been substantiated that the developed technology facilitates mastering the knowledge in the sphere of natural sciences, increases motivation in learning natural science disciplines, provides the formation of skills and expertise in applying the knowledge of natural sciences to tackle professional tasks, develops individual autonomy, activeness, creativity and other personal qualities, which help to achieve success in professional ecological activity and social life on the whole. Thus, the proposed technology providesthe achievement of the estimated result of natural scientific preparation, which lies in the formation of future ecologists’ natural sciences competence.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2664
UDC: [377:504]:007
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
peddysk_2014_16_7[1].pdf232,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.