Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2661

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Допрофільна філологічна підготовка учнів з іноземної (польської) мови у загальноосвітніх навчальних закладах
Other Titles: Przyotowanie filologiczne z języka obcego (polskiego) uczniów szkół ogólnokształcących do podjęcia pracy zawodowej
Preprofile student’s training of foreign language (Polish) is considered taking into account the purpose, objectives and basic principles of foreign language teaching
Authors: Подлевська, Н.
Podlevska, N.
Keywords: допрофільна підготовка;іноземна філологія;принципи;елективні курси;інформаційна робота;профорієнтація;przygotowanie do podjęcia pracy;filologia języków obcych;zasady;kursy językowe;praca informacyjna;poradnictwo zawodowe;preprofile training;foreign philology;principles;elective courses;informative work;career guidance
Issue Date: 2014
Publisher: ХмЦНІІ
Citation: Подлевська Н. Допрофільна філологічна підготовка учнів з іноземної (польської) мови у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Подлевська // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej=Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : зб. наук. пр. / за ред. Н. Торчинської, І. Сашко. – Кельце-Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – Вип. 1. – С. 122-136.
Abstract: У статті допрофільна підготовка з іноземної (польської) мови учнів розглядається з урахуванням мети, завдань, основних принципів навчання іноземної мови. Запровадження допрофільної підготовки з іноземної мови у школі висуває нові вимоги до змісту, форм, методів і засобів навчання, а також до підготовки сучасного учителя. Автор статті звертає увагу на організацію допрофільної підготовки з іноземної мови у школі, характеризує її компоненти.
W artykule przygotowanie uczniów z języka obcego do podjęcia pracy zawodowej przedstawiono z uwzględnieniem celu, zadań oraz podstawowych zasad nauczania języka polskiego. Wprowadzenie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej z języka obcego w szkole stawia nowe wymagania zarówno w stosunku do treści, metod i środków nauczania, jak też do przygotowania współczesnego nauczyciela. Autor artykułu zraca uwagę na organizację przygotowania do podjęcia pracy zawodowej z języka obcego w szkole, a także opisuje jego aspekty.
The introduction of preprofile training of foreign language in school poses new requirements for the content, forms, methods and means of education and the modern teacher training. The author draws attention to the organization of preprofile training of foreign language at school and describes its components.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2661
UDC: 372.8:371.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра слов’янської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Подлевська.doc87 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.