Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2640

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Stan obecny i perspektywy szkolnictwa polskiego na Ukrainie
Other Titles: Сучасний стан та перспективи польської освіти в Україні
Current state and perspectives of Polish education in Ukraine
Authors: Sierkowa, J.
Серкова, Ю.
Keywords: szkolnictwo polskie na Ukrainie;ośrodki polonijne;szkoły sobotnio-niedzielne;„klasy polskie”;podręczniki;patriotyzm;Польська освіта в Україні;польські центри;школи;«польські класи»;Інструкції;патріотизм;Polish education in Ukraine;Polish centers;schools;Saturday and Sunday;manuals;patriotism
Issue Date: 2014
Publisher: ХмЦНІІ
Citation: Sierkowa J. Stan obecny i perspektywy szkolnictwa polskiego na Ukrainie / J. Sierkowa // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej=Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : зб. наук. пр. / за ред. Н. Торчинської, І. Сашко. – Кельце-Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – Вип. 1. – С. 176-189.
Abstract: Artykuł ukazuje zarówno historię oświaty polskiej na Ukrainie, jak też obecny stan badań nauczania języka polskiego jako obcego na terenach współczesnej Ukrainy, łącznie z Krymem oraz całym południowym-wschodem państwa. W artykule przedstawiono statystyki uczniów, pobierających naukę języka polskiego, rodzaje szkół i ośrodków polonijnych, realizowane programy nauczania oraz wykaz wykorzystanych podczas lekcji podręczników. Zatem sama oświata polonijna na Ukrainie jest przedstawiona jako najważniejszy czynnik kształtowania uczcuć patriotycznych wśród Polonii. Patriotyzm bowiem jest nam dany i zadany.
У статті схарактеризовано історію польської освіти в Україні, а також проаналізовано сучасний стан досліджень із методики викладання польської мова як іноземної на території сучасної України. Вказана кількість студентів, які отримують освіту польською мовою, описано типи шкіл і центрів Polonia, запропоновано перелік навчальних програм та список підручників, що використовуються у навчінні.
The article shows both the history of Polish education in Ukraine, as well as the current state of research on teaching Polish as a foreign language in the areas of modern Ukraine, including the Crimea and throughout the South-East of the state. The article presents statistics of students receiving Polish language education, types of schools and centers of Polonia implemented curricula and a list of textbooks used in the classroom. Thus, the mere learning Polish community in Ukraine is presented as the most important factor shaping patriotic feelings in the Polish community.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2640
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра слов’янської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sierkowa.doc60 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.