Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2637

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Формування лінгвістичної компетенції у студентів польських ВНЗ
Other Titles: Kształtowanie kompetencji lingwistycznych studentów uczelni polskich
Formation of linguistic competence of students at Polish universities
Authors: Торчинський, М.М.
Torczyński, M.
Keywords: лінгвістична компетенція;ономастика;польські вищі навчальні заклади;вивчення власних назв;kompetencje lingwistyczne;onomastyka;uczelnie polskie;nazwy własne;linguistic competence;onomastics;Polish universities;the study of proper names
Issue Date: 2014
Publisher: ХмЦНІІ
Citation: Торчинський М. Формування лінгвістичної компетенції у студентів польських ВНЗ / М. Торчинський // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej=Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : зб. наук. пр. / за ред. Н. Торчинської, І. Сашко. – Кельце-Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – Вип. 1. – С. 249-256.
Abstract: У статті визначено основні аспекти лінгвістичної компетенції, складником якої загальноономастична поінформованість. Встановлено, що у польських вищих навчальних закладах вивчення ономастики організоване на дійсно наукових засадах, характеризується достатньою масовістю і різноплановістю, проте в основі своїй має все ж таки три основні складники: сутність власної назви та її різновиди, етимолого-словотвірні атрибути пропріальних одиниць та функціональні особливості онімів. Досить часто звертається увага і на історію ономастичних досліджень та методику їх проведення.
W artykule określono podstawowe aspekty kompetencj lingwistycznych, których składnikiem jest ogólna świadomość onomastyczna. Ustalono, że na uczelniach polskich nauczanie onomastyki zorganizowano zgodnie z zasadami naukowymi; dane nauczanie cechuje różnorodność, jednak w rzeczywistości posiada trzy podstawowe składniki: istotę nazwy własnej, a także jej rodzaje atrybuty etymologiczno-derywacyjne jednostek proprialnych oraz cechy funkcjonalne onimów. Bardzo często zwracano uwagę na historię badań onomastycznych oraz metodę ich przeprowadzenia.
The article outlines the main aspects of linguistic competence, a component of which is general onomastic awareness. It was ound that Polish institutions of higher education study onomastics really organized on scientific principles, characterized by sufficient scale and diversity, but basically still has three main components: the nature of a proper name and its variations, etymological-derivative attributes proprial units and functional features dumb. Quite often drawn attention to the history of onomastic research and methods of their implementation.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2637
UDC: 372.8:371.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Торчинський.doc57,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.