Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2060

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Понятійний апарат еволюційної теорії як інструменту опису взаємодії суб’єктів економічних відносин в контексті економічної безпеки держави
Other Titles: Понятийный аппарат эволюционной теории как инструмент описания взаимодействия субъектов экономических отношений в контексте экономической безопасности государства
Conceptual apparatus of evolutionary theory as a tool describing the interaction of economic relations in the context state economic security
Authors: Рудніченко, Євгеній Миколайович
Rudnichenko, E.
Погорелов, Юрій Сергійович
Pohorelov, Y.S.
Keywords: еволюційна теорія;економічна безпека суб’єктів господарювання;гомеостаз;ізоморфізм;мутація;адаптація;эволюционная теория;экономическая безопасность субъектов хозяйствования;гомеостаз;изоморфизм;мутация;адаптация;evolution theory;economic security of economic entities;homeostasis;isomorphism;mutation;adaptation
Issue Date: 2012
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Рудніченко Є. М. Понятійний апарат еволюційної теорії як інструмент опису взаємодії суб’єктів економічних відносин в контексті економічної безпеки держави /Є. М. Рудніченко, Ю. С. Погорелов // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок" . - Луганськ, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 135–141.
Abstract: У статті досліджено взаємодію суб’єктів економічних відносин з використанням основних положень еволюційної теорії. Визначено можливість застосування еволюційної теорії для трактування поведінки суб’єктів господарювання з позиції забезпечення їх економічної безпеки. Наведено та обґрунтовано зв'язок між основними поняттями еволюційної теорії.
В статье исследовано взаимодействие субъектов экономических отношений с использованием основных положений эволюционной теории. Определена возможность применения эволюционной теории для трактовки поведения субъектов хозяйствования с позиции обеспечения их экономической безопасности. Приведены и обоснованы связи между основными понятиями эволюционной теории.
The interaction between economic entities based on the main concepts of evolution theory is researched. The opportunity of evolution theory usage to interpret the behavior of economic entities from the point of providing their economic security is defined. The relation between the main notions of evolution theory is shown and grounded.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2060
UDC: 338
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Луганск%252010.2013[1][1].doc127 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.