Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2047

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування)
Other Titles: Планирование прибыли предприятий в условиях рыночного реформирования экономики (на примере предприятий машиностроения)
Planning Profits of Enterprises in Conditions of Market Reforming of Economy (Machine Building Enterprises are Taken as an Example)
Authors: Гавловська, Наталія Іванівна
Keywords: прибуток від основної операційної діяльності;планування прибутку;операційний аналіз;методи;маржинальний прибуток;сила впливу операційного важеля;коефіцієнт беззбитковості;аналіз беззбитковості;прибыль от основной операционной деятельности;планирование прибыли;методы;операционный анализ;маржинальная прибыль;сила влияния операционного левериджа;коэффициент безубыточности;анализ безубыточности;the profit from the main operating activity;planning of the profit;methods;operating analysis;margin profit;power of influence of an operating leverage;break-even coefficient;analysis of break-even
Issue Date: 2005
Citation: Гавловська Н. І. Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Гавловська Наталія Іванівна ; Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2005. - 19 с.
Abstract: У дисертації розглянуто питання поняття прибутку та його історич-ний розвиток, а також докладно представлені погляди вчених на природу і джерела прибутку. У роботі зазначається, що інформація, подана у статичних збірниках, недостатня, оскільки цікавим є не лише формування загального фінансового результату, але і розмір прибутку (збитку), що формується від різних видів діяльності, особливо від основної операційної діяльності (реалі-зації продукції). Проведений аналіз існуючих методів планування прибутку від основної операційної діяльності (метод прямого розрахунку і аналітичний метод) та розроблені методичні рекомендації по плануванню прибутку в умовах ринкової економіки і по плануванню обсягів реалізації для досягнен-ня цільового прибутку. Розглядаються питання управління прибутком від основної опера-ційної діяльності в системі “витрати – обсяг – прибуток” (CVP). Особлива увага приділяється таким інструментам операційного аналізу, як маржиналь-ний прибуток, операційний леверідж, коефіцієнт беззбитковості. Проведені в дисертації дослідження дозволяють підтвердити ключову роль такого показ-ника, як “коефіцієнт беззбитковості” в системі CVP. У роботі пропонується проводити аналіз беззбитковості в два етапи: перший – визначення беззбит-ковості в цілому по підприємству і за окремими видами продукції, другий – розробка заходів по досягненню беззбиткового обороту для збиткових підприємств. А також дано трактування поняття “аналізу беззбитковості” і “цілі даного аналізу”.
Диссертация посвящена обоснованию теоретических положений и разработке практических рекомендаций по планированию прибыли в условиях рыночной экономики и по планированию объемов реализации для достижения целевой прибыли. На первом этапе исследований рассмотрены взгляды ученых на при-роду и источники формирования прибыли на протяжении развития экономи-ческой теории. После проведенного анализа формирования прибыли от раз-личных видов предпринимательской деятельности нами предлагается схема формирования чистой прибыли с выделением основной операционной дея-тельности, а также распределение затрат на постоянные и переменные части, что позволит рассчитать маржинальную прибыль, а затем и прибыль от ос-новной операционной деятельности. Кроме этого, проведен анализ формиро-вания финансового результата на промышленных предприятиях (а также и на предприятиях машиностроительной отрасли), который еще раз подтверждает необходимость выделения прибыли от основной операционной деятельности в экономической (бухгалтерской) отчетности (Форма № 2). Был проведен анализ существующих методик планирования прибы-ли (метод прямого счета и аналитический метод), который выявил несоответствие методик планирования прибыли в современных условиях. Предлагается отказаться от их использования в таком виде и сформировать “гибкую” методику планирования прибыли. Поэтому нами разработана мето-дика планирования целевой прибыли, основанная на нормативной себестоимости продукции, на начало планируемого периода с использовани-ем “калькуляции величины покрытия”. Реализацию метода планирования прибыли предлагается осуществлять в несколько этапов: 1. Производится расчет целевой балансовой прибыли и прибыли от реализации. 2. Прогнозируется сбыт продукции, на основании которого разраба-тывается план реализации продукции в плановом периоде. 3. Рассчитывается себестоимость продукции и величина прибыли на начало планового периода. 4. Определяется величина снижения себестоимости продукции для достижения целевой прибыли от реализации (отклонение прибыли). 5. Рассчитывается плановая себестоимость и прибыль. Впервые были разработаны методические рекомендации, позволяющие определить необходимый объем реализации, для достижения целевой прибыли в условиях многономенклатурного производства. Этот ме-тод основан на известном соотношении в системе “затраты – объем – при-быль”. Причем следует выходить из следующих зависимостей: темп прироста объемов реализации равен темпам приросту маржинальной прибыли, а абсо-лютная величина маржинальной прибыли равна абсолютной величине при-были. В диссертационной работе рассматриваются вопросы управления прибылью от основной операционной деятельности (реализации продукции) в системе “затраты – объем – прибыль”. Значительное внимание уделено инструментам операционного анализа, а именно: маржинальная прибыль, си-ла влияния операционного левериджа, коэффициент безубыточности. Даль-нейшего развития приобрело использование такого показателя, как “сила влияния операционного левериджа”, а также уточнена связь этого показателя с другими элементами системы CVP. Проведенные в диссертации исследова-ния позволяют подтвердить ключевую роль “коэффициент безубыточности”. Кроме этого, уточнено определение “анализ безубыточности” и его цели, а также роль этого показателя в разработке мероприятий по ликвидации убы-точности промышленных предприятий.
The thesis includes questions concerning the notion of profit and its his-toric development and also view points of different scientists as for the nature and sources of profit are presented in details. It is mentioned in the work that informa-tion given in statistic books is not enough because not only formation of general fi-nancial result is interesting but also the size of profit (loss) which is formed from different kinds of activity especially from the main operating activity (realization of the product). Analysis of existing methods as for planning of the profit from the main operating activity (method of a direct calculation and analytical method) and meth-odological recommendations concerning planning of the profit in conditions of market economy and planning of volume of realization for achieving purposive profit were worked out. The work covers the questions of management by profit on the basis of the main operating activity in the system “cost-volume-profit” (CVP). Special at-tention is paid to such instruments of operating analysis as margin profit, operating leverage, break-even coefficient. Researches conducted in the dissertation give the opportunity to affirm the main role of such an index as “break-even coefficient” in the system CPV. The work suggests conducting analysis of break-even into two stages: first – to determine break-even in the whole in the enterprise and according to some kinds of products, the second is to work out ways as for achieving break-even turnover for lossmaking enterprises. There is also interpretation of the notion “analysis of break-even” and “purposes of the given analysis”.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2047
UDC: 338.515:338.24.021.8 (477)
metadata.dc.type: Автореферат
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05GNIPPM.doc243,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.