Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/197

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Дослідження йонообмінних властивостей сферично гранульованого титан фосфату. Повідомлення 2. Сорбція полівалентних катіонів титан фосфатом
Authors: Хрящевський, В.М.
Бубенщикова, Г.Т.
Issue Date: 2012
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Хрящевський, В.М. Дослідження йонообмінних властивостей сферично гранульованого титан фосфату. Повідомлення 2. Сорбція полівалентних катіонів титан фосфатом [Текст] / В. М. Хрящевський, Г. Г. Бубенщикова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – № 3. – С. 241-246.
Abstract: Досліджено сорбційні характеристики сферично гранульованого титан фосфату відносно катіонів деяких дво- (Pb2+, Cd2+, Cu2+, Со2+, Zn2+, Нg2+, Мn2+)і тривалентних (Fе3+, Сr3+, Аl3+) металів на TГФ у водневій і сольовій (Na, K) формах у статичних і динамічних умовах. Знайдено, що ТГФ є слабким катіонообмінником, його максимальна обмінна ємність – 4,7 мекв/г, що складає тільки 50 % теоретично можливої. ТГФ показує високу спорідненість до катіонів деяких важких металів, що припускає використання цього матеріалу для поділу катіонів і селективного виймання токсичних або цінних елементів з технологічних розчинів, відходів і для захисту навколишнього середовища.
Sorрtion descriptions оf spherically granular titan phosphate in relation to cations of some twо- (Pb2+, Cd2+, Cu2+, Co2+, Zn2+, Hg2+, Mn2+) and trivalent (Fe3+, Cr3+, Al3+) metals on TGF in hydrogen and salt (Na, K) forms were investigatеd in static and dynamic terms. It wаs found that TGF is weak exchanger оf сations, his maximal exchange capacity of 4,7 mekv/g, that makes only 50 % in theory possible. TGF shows high affinity to cations of some heavy metals, that assumes the use of this material for the division of cations and selective extraction of toxic or valuable elements from technological solutions, offcuts and for defence of environment.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/197
UDC: 541.183.12
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2012 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.24.pdf256,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.