Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1517

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Індивідуальні освітні траєкторії як необхідність сучасного процесу професійної підготовки фахівців
Other Titles: Индивидуальные образовательные траектории как необходимость современного процесса профессиональной подготовки специалиста
Individual educational trajectory as necessity of the modern process of professional specialist` training
Authors: Каньковський, І.Є.
Каньковский, И.Е.
Kankovskiy, I.E.
Keywords: індивідуалізація навчання;індивідуальна освітня траєкторія;індивідуальний освітній маршрут;темп навчання;освітній продукт;individualization of education;individual educational course;individual educational course;teaching rate; educational product
Issue Date: 2013
Citation: Каньковський І.Є. Індивідуальні освітні траєкторії як необхідність сучасного процесу професійної підготовки фахівців / І.Є. Каньковський// Професійна освіта: проблеми і перспективи/ ІПТОНАПН України; РВНЗ «КІПУ».-К.-Симферополь:НІЦ КІПУ, 2013.-Вип.4.- С.95-102.
Abstract: Розглянуто суть поняття «індивідуальна траєкторія освіти», обґрунтована необхідність і неминучість введення в процес навчання індивідуальної освітньої траєкторії, рекомендовані рівні засвоєння знань і способи діяльності при конструюванні індивідуальних траєкторій , запропоновано алгоритм дій, який гарантує евристичність освітньої діяльності і здійснення процесу підготовки фахівців за такою траєкторією.
Рассмотрено суть понятия « индивидуальная траектория образования», обоснована необходимость и неминучисть введения в процесс обучения индивидуальной образовательной траектории, рекомендованы уровни усвоения знаний и способы деятельности при конструировании индивидуальных траекторий, предложен алгоритм действий, который гарантирует эвристичность образовательной деятельности и осуществление процесса подготовки специалистов за такою траекторией.
The concept of « individual trajectory of education» has been investigated in the following article, also the necessity and inevitability of putting into educational process individual educational trajectory has been grounded, the levels of mastering knowledge and the ways of activity during the construction of the individual trajectories have been suggested, action algorithm which ensures the novelty of educational activity and realization of process of specialist training has been put forward.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1517
UDC: 378.14
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.doc78,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.