Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1480
Title: Соціалізація ринку праці в Україні та визначення її індикаторів
Authors: Нижник, В.М.
Зуб, М.Я.
Keywords: соціалізація ринку праці;соціальні потреби працівника;соціальні пріоритети;проблеми соціалізації ринку праці;індикатори рівня соціалізації;Социализация рынка труда;социальные потребности работника;социальные приоритеты;проблемы социализации рынка труда;индикаторы уровня социализации;labour market socialisation;social requirements of the worker;social priorities;problems of socialisation of a labour market;indicators of level of socialisation
Issue Date: 2010
Citation: Нижник В. М. Соціалізація ринку праці в Україні та визначення її індикаторів / В. М. Нижник, М. Я. Зуб // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. Спец. вип., т. 3 : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К., 2010. – С. 247-256.
Abstract: Здійснено загальну характеристику процесу соціалізації ринку праці, визначено найбільш гострі його сучасні проблеми. Обгрунтовано вимоги, запропоновано підходи до визначення індикаторів рівня соціалізації розвитку ринку праці України.
Осуществлена общая характеристика процесса социализации рынка труды, определено наиболее острые его современные проблемы. Обоснованы требования, предложены подходы к определению индикаторов уровня социализации развития рынка труда Украины.
Labour market socialisation, social requirements of the worker, social priorities, problems of socialisation of a labour market, indicators of level of socialisation.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1480
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nisnyk2.pdf461,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.