Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10728

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Ранжування видів ризику в залежності від вагомості наслідків небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища організацій
Other Titles: Ranking of types of risk dependinRanking of types of risk depending on the weight of the consequences of the danger of the external and internal environment of organizationsg on the weight of the consequences of the danger of the external and internal environment of organizations
Authors: Рудніченко, Є.
Гавловська, Н.
Красноштан, В.
Rudnichenko, Y.
Havlovska, N.
Krasnoshtan, V.
Keywords: ранжування;ризик;матриця оцінки ризиків;індекс ризику небезпеки;ranking;risk;risk assessment matrix;index of danger risk
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Рудніченко Є. Ранжування видів ризику в залежності від вагомості наслідків небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища організацій / Є. Рудніченко, Н. Гавловська, В. Красноштан // Modeling the development of the economic systems. – 2021. – № 1. – P. 66-70.
Abstract: У статті досліджено основні підходи до трактування терміну «ризик». Сформовано бачення, що поняття «ризик», найчастіше трактують як: можливість втрати або виникнення збитків, результат впливу загроз, можливість небезпеки, існування невизначеності. Питання щодо можливості управління ризиками є дискусійним, однак формування механізмів їх попередження є обов’язковою складовою системи менеджменту організацій. Визначено перелік ризиків притаманних діяльності медичних закладів в залежності від вагомості наслідків та частоти їх прояву. Розроблено матрицю оцінки ризиків медичного закладу. Визначено індекс ризику небезпеки для медичного закладу. До неприпустимих ризиків належать деякі з ризиків: соціально-правового характеру (1.2 (ІІА)); пов’язаних з управлінням (2.4 (ІІВ)); професійних (медичних) ризиків, пов’язаних з цивільно-правовою відповідальністю (3.1 (ІВ), 3.2 (ІВ), 3.5 (ІІВ)); пов’язаних з загрозою здоров’ю медичних працівників (4.4 (ІА), 4.2 (ІС)). Окрім того, до небажаних (гранично допустимий) ризиків належать ризики: соціально-правового характеру (1.1 (ІІІВ)); пов’язаних з управлінням (2.1(ІІІВ), 2.2 (ІІС), 2.3 (ІD)); професійних (медичних) ризиків, пов’язаних з цивільно-правовою відповідальністю (3.3(ІІІС), 3.4 (ІІІВ), 3.6 (ІІІВ)); пов’язаних з загрозою здоров’ю медичних працівників (4.3 (IІІС)). Ризики, що належать до управління, професійних (медичних) ризиків, цивільно-правової відповідальності та пов’язані з загрозою здоров’ю медичних працівників вимагають їх врахування у діяльності підприємств та розробки напрямів щодо їх зменшення. Застосування запропонованого підходу для ранжування ризиків різних типів та визначення індексу ризику небезпеки дозволить різним організаціям ефективно управляти процесом їх попередження.
The authors of the article have examined the main approaches to the interpretation of the term “risk”.”. Also the authors have presented a vision that the concept of “risk” is often interpreted as the possibility of loss, the result of threats, the possibility of danger, and the existence of uncertainty. The question of the possibility of risk management is debatable, but the formation of mechanisms of their prevention is a mandatory component of the management system of organizations. A list of risks inherent in the activities of medical institutions depending on the validity of the consequences and the frequency of their manifestation has been determined in the article. A matrix of risk assessment of a medical institution has been developed. The risk index of danger for a medical institution has been determined. Unacceptable risks are the next: socio-legal (1.2 (IIA)); related to management (2.4 (IIB)); professional (medical) risks related to civil-legal liability (3.1 (IB), 3.2 (IB), 3.5 (IIB)); related to health threats for medical workers (4.4 (IA), 4.2 (IC)). In addition, undesirable (maximum allowable) risks include risks of a socio-legal nature (1.1 (IIIB)); related to management (2.1 (IIIB), 2.2 (IIC), 2.3 (ID)); professional (medical) risks associated with civil-legal liability (3.3 (IIIC), 3.4 (IIIB), 3.6 (IIIB)); related to health threats for medical workers (4.3 (IIIC)). Risks related to professional (medical) risks, management and civil-legal liability and related to the threat to the health of medical workers should be considered in the activities of enterprises and such risks require development of directions for their reduction. Applying the proposed approach to ranking different types of risks and determining the index of danger risk will allow different organizations to effectively manage the process of their prevention.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10728
UDC: 338.1
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Modeling the development of the economic systems - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21[1].pdf273,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.