Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10725

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: The study of structural changes due to the COVID-19 pandemic according to the activities' indicators of small and medium enterprises
Other Titles: Дослідження структурних зрушень внаслідок пандемії COVID-19 за показниками діяльності малих та середніх підприємств
Authors: Khrushch, N.
Хрущ, Н.
Keywords: Covid-19;small and medium-sized enterprises;regional structure;clustering;k-means method;Covid-19;малі і середні підприємства;регіональна структура;кластеризація;метод k-means
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Khrushch N. The study of structural changes due to the COVID-19 pandemic according to the activities' indicators of small and medium enterprises / N. Khrushch // Modeling the development of the economic systems. – 2021. – № 1. – P. 6-12.
Abstract: Small and medium-sized enterprises are an important component of the economic system of most countries, providing employment and income to a significant proportion of the population, economic and social transformation. At the same time, they are not so dependent on foreign markets, currency fluctuations, flexibly adapt to changing market conditions. Small and medium-sized businesses also play an important role in the domestic economy. They form a significant part of local budget revenues, ensuring the creation of new jobs; solving the problem of overcoming unemployment; provide support and development of the middle class in society; rapid adaptation to market changes, new circumstances. The COVID-19 pandemic has slowed down businesses of various sizes and types in various ways. Small and medium-sized enterprises operating in various sectors of the economy suffered the most. This study aims to examine the impact of the COVID-19 pandemic on the functioning of small and medium-sized enterprises and the change in regional structure in terms of their activities' indicators. We applied a research methodology with a critical review of the available publications for this sector of the economy. To solve the identified problem, we used the k-means clustering method, which is an iterative procedure for finding groupings of objects in the initial indicators’' space. As a result of the calculations, the regions of Ukraine were distributed among four clusters. We described each cluster. Studies have shown that in 2020 there were no significant changes in the cluster structure of regions. This leads to the conclusion that the impact of the pandemic is equally evident in all regions. We also analyzed the measures of the government of the country, aimed at supporting the activities of small and medium enterprises, reducing losses and risks of closure from restrictive measures.
Підприємства малого і середнього бізнесу є важливою складовою економічної системи більшості країн світу, забезпечуючи зайнятість і доходи значної частки населення, економічну та соціальну трансформацію. При цьому вони не так залежні від кон’юнктури зовнішніх ринків, валютних коливань, гнучко адаптуються до мінливих умов ринкового середовища. Важливу роль підприємства малого і середнього бізнесу відіграють і у вітчизняній економіці. Вони формують відчутну частину доходів місцевих бюджетів, забезпечуючи створення нових робочих місць; вирішення проблеми подолання безробіття, що пов’язано зі зменшенням кількості та чисельності великих підприємств; здійснюють підтримку та розвиток середнього класу в суспільстві; швидке пристосування до ринкових змін, нових обставин. Пандемія COVID-19 різними способами уповільнила діяльність підприємств різного розміру та типу. Найбільше постраждали малі і середні підприємства, що працюють у різних секторах економіки. Це дослідження має на меті дослідити вплив пандемії COVID-19 на функціонування малих і середніх підприємств та зміну регіональної структури за показниками їх діяльності. Ми застосували дослідницьку методологію з критичним оглядом наявної літератури для даного сектору економіки. Для вирішення поставлених завдань нами використаний метод кластеризації k-means, який являє собою ітераційну процедуру пошуку групувань об’єктів у просторі ознак. В результаті проведених розрахунків регіони України були розподілені між чотирма кластерами. Нами надана характеристика кожного кластера. Дослідження показали, що у 2020році не відбулось істотних змін у кластерній структурі регіонів. Це призводить до висновку, що вплив пандемії однаково проявився у всіх регіонах. Нами також проаналізовані заходи уряду країни, , спрямовані на підтримку діяльності малих і середніх підприємств, зменшення втрат та ризиків припинення діяльності від обмежувальних заходів
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10725
UDC: 334.012.61-022.[51+55](477)
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Modeling the development of the economic systems - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_(1)[1].pdf431,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.