Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10723

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості використання методу проектів при викладанні освітніх компонент спеціальності комп’ютерні науки
Other Titles: Peculiarities of using the project method in teaching educational components of the competence of computer science
Authors: Петровський, С.С.
Пасічник, О.А.
Срипник, Т.К.
Petrovskyi, S.S.
Pasichnyk, O.A.
Skrypnyk, T.К.
Keywords: комп’ютерні науки;методика навчання;метод проектів;освіта;програмування;computer science;project method;programming;education;teaching methodology
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Петровський С. С. Особливості використання методу проектів при викладанні освітніх компонент спеціальності комп’ютерні науки / С. С. Петровський, О. А. Пасічник, Т. К. Срипник // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2021. – № 4. – С. 30-34.
Abstract: Упровадження в освітній процес моделі навчання, що поєднує переваги аудиторної організаційної форми навчання і проектних методик та відрізняється від існуючих використанням навчальних задач (проектів), досить тривалих у часі та цілеспрямованих на всебічний розвиток особистості в інформаційному суспільстві, є перспективним напрямом наукових пошуків і нагальною потребою практики. Наведено обґрунтовану методику застосування методу проектів при викладанні навчальних дисциплін спеціальності «Комп’ютерні науки», що базується на інтеграції наукових підходів до змісту навчання та на пріоритетності вивчення програмування, проблемності змісту проектних завдань на види діяльності, партнерській взаємодії учасників проекту на основі діа(полі)логічного спілкуванні. Доведено, що використання методики надає змогу здійснювати компетентнісно орієнтоване навчання на інтеграційній основі наукових підходів. Виявлено експериментально підтверджену тенденцію до підвищення рівня сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності експериментальних груп за рахунок підвищення мінімального рівня знань, умінь, навичок, їх ставлення до опанування змістом інформаційної освітньої складової навчання, їх мотиваційної та рефлексивної готовності до застосування цифрових технологій і програмного середовища для самостійної роботи та спілкування.
The introduction of a learning model into the educational process, which combines the advantages of classroom organizational form of learning and project methods and differs from existing ones by using educational tasks (projects), quite long in time and aimed at comprehensive personal development in the information society, is a promising area of research practices. The substantiated technique of application of a method of projects at teaching of disciplines of a specialty "Computer sciences" based on integration of scientific approaches to the maintenance of training and on priority of studying of programming, problems of the maintenance of project tasks on kinds of activity, partnership interaction of project participants) logical communication. It is proved that the use of the methodology allows to carry out competency-based learning on the basis of integration of scientific approaches. The experimentally confirmed tendency to increase the level of formation of information and communication competence of experimental groups by increasing the minimum level of knowledge, skills, their attitude to mastering the content of informational educational component of learning, their motivational and reflexive readiness to use digital technologies and software environment for independent work and communication.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10723
UDC: 004.4
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
299-text_2021_4_t-30-34.pdf470,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.