Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1049

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Історія антропонімічних студій (на матеріалі дисертацій, захищених в Україні у ІІ половині ХІХ – на початку ХХІ століть)
Other Titles: Istory anthroponymikal of studios (on the material of the dissertations rotected in Ukraine in second half XX – beginning ХХІ of centuries)
История антропонимических студий (на материале диссертаций, защищённых в Украине во второй половине ХХ – начале ХХІ веков)
Authors: Торчинський, Михайло Миколайович
Torchyns'kyi, M.M.
Торчинский, М.Н.
Keywords: українська ономастика;ономастика;антропоніміка;власна особова назва;антропонім;дослідник;дисертація;onomastik;anthroponymik;own personal name;anthroponym;the researcher;the dissertation;антропонимика;собственное личное имя;антропоним;исследователь;диссертация
Issue Date: 2006
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Торчинський, М.М. Історія антропонімічних студій (на матеріалі дисертацій, захищених в Україні у II половині XIX – на початку XXI століть [Текст] / М. М. Торчинський // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2006. – С. 261–265.
Abstract: У статті описується історія антропонімічних досліджень, виконаних в Україні протягом останніх 50 років на рівні докторських і кандидатських дисертацій. Засвідчується як кількісне зростання таких студій, так і якісне, що проявляється в розмаїтті тематики синхронічних і діахронічних досліджень.
In clause the history anthroponymikal the researches executed in Ukraine during last 50 years at a level doctor's and master's theses is described. It is certified both quantitative increase of such studios, and qualitative, that is shown in a variety of subjects synchronic and diachronic researches.
В статье описывается история антропонимических исследований, выполненных в Украине на протяжении последних 50 лет на уровне докторских и кандидатских диссертаций. Засвидетельствовано как количественное возрастание таких студий, так и качественное, что проявляется в разнообразии тематики синхронических и диахронических исследований.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1049
UDC: 81.161.2’373.23(09)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Запоріжжя 2006, д.doc76 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.